ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اثناعشر

لغت‌نامه دهخدا

اثناعشر. [ اِ ع َ ش َ ] (ع عدد مرکب ، ص مرکب ، اِ مرکب ) دوازده .
- ائمه ٔ اثناعشر ؛ دوازده امام شیعیان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ