ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اثناسیا

لغت‌نامه دهخدا

اثناسیا. [ اَ ث َ ] (یونانی ، اِ) به یونانی ترکیب خاصی است که تعریب آن منقذالامراض است . (تذکره ٔ داود ضریر انطاکی ). رجوع به اثاناسیا شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ