ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اثاناسیا

لغت‌نامه دهخدا

اثاناسیا. [ ] (معرب ، اِ) بیونانی اسم معجونی است بمعنی منقذالأمراض و گویند اسم جگر گرگست و چون معجون مزبور را یک جزو جگر گرگ است بنابر آن به این اسم موسوم شده است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). و آن در بیماریهای کبد سود دارد و بر دو قسم است صغیر و کبیر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ