ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتش

لغت‌نامه دهخدا

اتش . [ اَ ت َ ] (اِخ ) جدّ محمد وطی پسران حسن صغانی انباری که از محدثان بوده اند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ