ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتراء

لغت‌نامه دهخدا

اتراء. [ اِ ] (ع مص ) کارهای متواتر کردن و میان هر دو کار مهلت بودن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ