ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابید

لغت‌نامه دهخدا

ابید. [ اَ] (اِ) شرار آتش . این صورت مصحف کلمه ٔ اَبیز است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ