ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابیب

لغت‌نامه دهخدا

ابیب . [ اَ ] (ع مص ) آماده ٔ سیر شدن :اَب ّ للسیر اَبّاً و ابیباً و أباباً و أبابةً.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ