ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابیب

لغت‌نامه دهخدا

ابیب . [ اَ ] (اِ) تحریف اپیفی نام قبطی یکی از ماه های مصری قدیم است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ