ترجمه مقاله

ابونعمة

لغت‌نامه دهخدا

ابونعمة. [ اَ ؟ م َ ] (اِخ ) زائدةبن نعمةبن نعیم تستری . رجوع به زائده ... شود.
ترجمه مقاله