ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابونصیر

لغت‌نامه دهخدا

ابونصیر. [ اَ ن َ ] (اِخ ) حافظالدین (خواجه ...). رجوع به حافظالدین .... شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ