ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابومسهر

لغت‌نامه دهخدا

ابومسهر. [ اَ م ُ هَِ ](اِخ ) احمدبن مروان مؤدِب . رجوع به احمد... شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ