ترجمه مقاله

ابومحمود

لغت‌نامه دهخدا

ابومحمود. [ اَ م َ ] (اِخ ) احمدبن ابراهیم مقدسی . تلمیذ حافظ ذهبی . رجوع به احمد... شود.
ترجمه مقاله