ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوعلی

لغت‌نامه دهخدا

ابوعلی . [ اَ ع َ ] (اِخ ) بلعمی . رجوع به بلعمی ... شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ