ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوعبیدة

لغت‌نامه دهخدا

ابوعبیدة. [ اَ ع ُ ب َ دَ ] (اِخ ) عمیس بن میمون . از روات است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ