ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوعبیدا

لغت‌نامه دهخدا

ابوعبیدا. [ اَ ع ُ ب َ دِ ل ْ لاه ] (اِخ ) الظبیانی . تابعی است و اصمعی از او روایت کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ