ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوعبدا

لغت‌نامه دهخدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ](اِخ ) محمدبن حمدان طرائفی . رجوع به محمد... شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ