ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوعبدا

لغت‌نامه دهخدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) ابن عبدالحکم محمدبن عبداﷲ مصری فقیه شافعی . رجوع به ابن عبدالحکم ابوعبداﷲ محمد... شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ