ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوعبدا

لغت‌نامه دهخدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) ابن وداع . عبداﷲبن محمدبن وداع بن زیاد. رجوع به ابن وداع عبداﷲ... شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ