ترجمه مقاله

ابوعبدالرحمن

لغت‌نامه دهخدا

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) جبلی ، عبداﷲبن یزید مصری . رجوع به عبداﷲ... شود.
ترجمه مقاله