ترجمه مقاله

ابوعبدالرحمن

لغت‌نامه دهخدا

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) اُمّی . تابعی است .
ترجمه مقاله