ترجمه مقاله

ابوضب

لغت‌نامه دهخدا

ابوضب . [ اَ ض َب ب ] (اِخ ) شاعری است از عرب .
ترجمه مقاله