ترجمه مقاله

ابوضبی

لغت‌نامه دهخدا

ابوضبی . [ اَ ؟ ] (اِخ ) موضعی در غرب شبه جزیره ٔ عمان .
ترجمه مقاله