ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوزکری

لغت‌نامه دهخدا

ابوزکری . [ اَ ؟ ](ع اِ مرکب ) قمری . (دمیری ) (المزهر). کبوتر صحرائی .وَرَشان . طوقدار. مرغ الهی . نازو. کناد. ابوطلحه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ