ترجمه مقاله

ابوذؤیب

لغت‌نامه دهخدا

ابوذؤیب . [ اَ ذُ ءَ ] (اِخ ) عبداﷲ. پدر حلیمه دایه ٔ رسول صلوات اﷲعلیه .
ترجمه مقاله