ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوحاضر

لغت‌نامه دهخدا

ابوحاضر. [ اَ ض ِ ] (اِخ ) نام یکی از صحابه است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ