ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوالمظالم

لغت‌نامه دهخدا

ابوالمظالم . [ اَ ب ُ م َ ل ِ ] (اِخ ) خیفقان . موسوم به سیار. او را بظلم مثل زنند. (المرصّع). رجوع به مادّه ٔ خفق در لغت نامه های عرب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ