ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابن

لغت‌نامه دهخدا

ابن . [ اَ ب ِ ] (ع ص ) غلیظ و سطبر از طعام و شراب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ