ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابن

لغت‌نامه دهخدا

ابن . [ اَ ] (ع مص ) متهم کردن . تهمت نهادن . || سیاه شدن خون در زخم . مردن خون .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ