ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابن قانع

لغت‌نامه دهخدا

ابن قانع. [ اِ ن ُ ن ِ ] (اِخ ) حافظ ابوالحسین عبدالباقی بغدادی . از علما و محدثین مشهور. او راست : کتاب معجم الشیوخ . مولد او به سال 295 هَ .ق . و وفات در سنه ٔ 351 بوده است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ