ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابن سهل اسرائیلی

لغت‌نامه دهخدا

ابن سهل اسرائیلی . [ اِ ن ُ س َ ل ِ اِ ] (اِخ ) ادیب . کاتب ابن خلاص حاکم سبته . بسن چهل سالگی در سال 469 هَ .ق . با ابن خلاص غرق شده دیوانش در مصر و هم در بیروت به طبع رسیده است . و رجوع به ابراهیم بن سهل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ