ترجمه مقاله

ابن رابطه

لغت‌نامه دهخدا

ابن رابطه . [ اِ ن ُ ب ِ طَ ] (اِخ ) نام یکی از نَقَله و مترجمین از زبانهای دیگر به زبان عرب . (ابن الندیم ).
ترجمه مقاله