ترجمه مقاله

ابتسام

لغت‌نامه دهخدا

ابتسام . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) نرم خندیدن . دندان سپید کردن . لبخند. لب خنده زدن . تبسم . لب خنده . شکرخند. شکرخنده .
ترجمه مقاله