ترجمه مقاله

ابامحمد

لغت‌نامه دهخدا

ابامحمد. [ اَ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) نام مهتر آدم علیه السلام بود آنگاه که در بهشت بود. (بنقل مؤیدالفضلا از رساله ٔ حسین شاهی ). و بر اساسی نیست .
ترجمه مقاله