ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آکنده

لغت‌نامه دهخدا

آکنده . [ ک َ / ک ُ دَ / دِ ] (اِ) جایگاه ستور. آخور. آخُر. اصطبل . پاگاه . پایگاه . طویله :
روز به آکنده شدم یافتم
آخُرچون پاتله ٔ سفلگان .

ابوالعباس .


چراگاه اسبان شود کوه و دشت
به آکنده زآن پس نباید گذشت .

فردوسی (از اسدی ).


همه چارپایان بکردار گور
بر آکنده آکنده گردن بزور
بگردن بکردار شیران نر
بسان گوزنان بگوش و بسر.

فردوسی .


لؤلؤافشان کند دو جزع مرا
عشق آن لعل لؤلؤآکنده
وآن دگر کندگان در آن حجره
بر سکیزان چو خر در آکنده .

سوزنی .


خوه سر خر باش یا تو خواه سُم خر
خواه به آکنده باش و خواه بصحرا.

سوزنی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ