ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آوارگیر

لغت‌نامه دهخدا

آوارگیر. (نف مرکب ) آواره گیر. آمارگیر. آماره گیر. محاسب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ