ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آن کجا

لغت‌نامه دهخدا

آن کجا. [ ک ُ ] (ضمیر + حرف ربط) آنچه :
بنزد سیاوش خرامید زود
بر او برشمرد آن کجا رفته بود.

فردوسی .


و رجوع به کجا شود.
|| آن کس که :
آن کجا تیزت [ ظ: سَرْت ] برکشید بچرخ
باز ناگه فروبَرَدْت به خَرْد.

خسروانی (از اسدی چ پاول هورن ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ