ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آنشتنگاه

لغت‌نامه دهخدا

آنشتنگاه . [ ن ِ ت َ ] (اِ مرکب ) بضبط صحاح الفرس ، خلاخانه .متوضّا. مَبرز. رجوع به آبشتنگاه و آپشتنگاه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ