ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آموده

لغت‌نامه دهخدا

آموده . [ دَ / دِ ] (ن مف ) آراسته . متحلی :
بخوی خوش آموده بِه ْ گوهرم
بر این زیستم هم بر این بگذرم .

نظامی .


رجوع به آمای و آمود و آمودن شود. || پرکرده . انباشته . (از برهان ). مندرج .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما