ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آمختن

لغت‌نامه دهخدا

آمختن . [ م ُ ت َ ] (مص ) مخفف آموختن . تعلم . یاد گرفتن . || تعلیم . یاد دادن :
هرکه نامُخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار.

رودکی .


بیامد همانگاه نستور شیر
نبرده کیان زاده پور زریر
بکشتش بسی دشمنان بی شمار
که آمخته بد از پدر کارزار.

دقیقی .


جهان را به آئین شاهی بدار
چو آمختی از پاک پروردگار.

فردوسی .


اگرچند مردم ندیده بد اوی
ز سیمرغ آمخته بد گفتگوی .

فردوسی .


بپروردشان از ره بدخوئی
بیامختشان کژّی و جادوئی .

فردوسی .


برنج و بسختی جگر سخته بود
ز رستم هنرها بیامخته بود.

فردوسی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ