ترجمه مقاله

آما

لغت‌نامه دهخدا

آما. (نف مرخم ) آمای .
ترجمه مقاله