ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آمای

لغت‌نامه دهخدا

آمای . (فعل امر) امر از آمودن به معنی آراستن و درنشاندن گوهر در چیزی و بسلک و رشته کشیدن لؤلؤ و جز آن و پر کردن و انباشتن :
گفت مشّاطه را که صنعخدای
یعنی آن لعبت چگل ، آمای .

عمعق .


|| (نف مرخم ) مهیّاکننده . مستعدکننده . (برهان ). و در کلمات مرکّبه مانند گوهرآمای ، لؤلؤآمای ، مخفف آماینده است :
توئی گوهرآمای چارآخشیج
مسلسل کن ِ گوهران در مزیج .

نظامی .


کواکب را بقدرت کارفرمای
طبایع را بصنعت گوهرآمای .

نظامی .


و رجوع به آمودن و آمود و آموده شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما