ترجمه مقاله

آمار

لغت‌نامه دهخدا

آمار. (اِ) (از پهلوی به معنی شمار) آماره . آوار. آواره . اَواره . اَوارِجه . حساب :
آنگهی گنجور مشک آمار کرد
تا مر او را زآن نهان بیدار کرد.

رودکی .ترجمه مقاله