ترجمه مقاله

آمارگیر

لغت‌نامه دهخدا

آمارگیر. (نف مرکب ) آماره گیر. آمارگیره . محاسب .
ترجمه مقاله