ترجمه مقاله

آمارشناس

لغت‌نامه دهخدا

آمارشناس . [ ش ِ ] (نف مرکب ) کسی که بقواعد علم آمار آگاهی دارد. متخصص احصائیه . (فرهنگستان ).
ترجمه مقاله