ترجمه مقاله

آماردی

لغت‌نامه دهخدا

آماردی . (اِخ ) نام طائفه ای بوده است به گیلان . || سفیدرود (مأخوذ از نام طائفه ٔ مذکور).
ترجمه مقاله