ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آل

لغت‌نامه دهخدا

آل . (اِخ ) نام قلعه ای بخراسان :
شنیدم از این مرزها هرچه گفت
بلندی ّ و پستی ّ و راز نهفت
چو آل و چو فخروم و چون دشت گل
بخوبی نمود آنچه بودش بدل .

فردوسی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ