ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آل عطاری

لغت‌نامه دهخدا

آل عطاری . [ ع َطْ طا ] (اِ مرکب ، از اتباع ) آل و عطاری . آنچه پیله وران در قراء و قصبات از قبیل حنا و صابون و نخ و سوزن و نبات و جز آن گردانند فروختن را.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ