ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آفتاب

لغت‌نامه دهخدا

آفتاب . (اِخ ) نام رودی است که از انجیرکوه چشمه گیرد به پشت کوه ، و آن رافده و آب راهه ٔ کشکانرود است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ