ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آغریوس

لغت‌نامه دهخدا

آغریوس . (یونانی ، اِ) حلیمو. حماض البقر. سلق برّی . سلق جبلی . جلناق . آزاددارو. ترشینک . طوطاغ آغرس . سرخ پای . هلموت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ