ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آسغدن

لغت‌نامه دهخدا

آسغدن . [ س ُ دَ ] (مص ) (از: آ، نا + سغدن ، سختن ) نیمه سوختن . رجوع به آسغده و بسغده و بسغدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ